STRONA GŁÓWNA
REGULAMIN MP
KOMISJA SĘDZIOWSKA
ZGŁOSZENIE ON-LINE
SPONSORZY
HOTELE
KONTAKT
MIEJSCE
GALERIA
AKCJA JEDEN PROCENT
 

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI PTT i FTS 2011

w TAŃCACH LATYNOAMERYKAŃSKICH (Seniorzy I,Seniorzy II, Dorośli, Młodzież)
w TAŃCACH STANDARDOWYCH (Juniorzy II, Juniorzy I)

Warszawa, 26-27 luty 2011

1. Celem Mistrzostw jest :

   -        wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski PTT i FTS w stylu latynoamerykańskim
            w kategorii: Seniorzy I,
Seniorzy II Dorośli, Młodzież na 2011 rok;
   -        wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Polski PTT i FTS w stylu standardowym
            w kategorii : Juniorzy Starsi (II), Juniorzy Młodsi (I) na 2011 rok;
   -        popularyzacja sportowego tańca towarzyskiego i jego walorów wychowawczych
.

2. Organizatorem Mistrzostw są :


   -        Polskie Towarzystwo Taneczne (PTT);
   -        Federacja Tańca Sportowego (FTS)
   -        Stowarzyszenie Społeczno Kulturalno Sportowe Ad-Astra

3. Termin i miejsce Mistrzostw :

   -        26 i 27 luty 2011 r. (sobota, niedziela)
   -        Hala Arena Ursynów, ul. Pileckiego 122, 02-781 Warszawa

4. Bilety wstępu: 

a) trybuny: 40 zł,
b) stoliki: 80 zł - miejsce przy stoliku (tylko w przedsprzedaży – ilość miejsc ograniczona)

Odbiór rezerwacji w dniu turnieju na nazwisko w kasie.

Trener zgłaszający parę / pary na Mistrzostwa Polski otrzymuje imienną wejściówkę w biurze organizacyjnym turnieju.

Wejściówka nie uprawnia do miejsca w sektorze stolików.

5. Program Mistrzostw 
          (może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych par, prosimy sprawdzić
          
po 22  lutego 2011, dotyczy to godziny rozpoczęcia eliminacji):

 

    26 lutego 2011 (sobota)

    REJESTRACJA PAR :
    Dorośli (Senior I i II)     11.30 - 12.30
    Juniorzy II 12.00 - 13.00

    PRÓBA PARKIETU:
    Dorośli (Senior I i II)     12.30 - 13.00
    Juniorzy II 13.00 - 13.35

    ELIMINACJE:
    Dorośli (Senior I i II)- LA, Juniorzy II - ST 14.00

    GALA WIECZORNA (19.00) :
    Dorośli       - LA
    Juniorzy II  - ST

    27 lutego 2011 (niedziela)

    REJESTRACJA PAR
    Młodzież          11.30
12.30
    Juniorzy I        12.00
13.00
    Seniorzy I i II   16.30 – 17.30

    PRÓBA PARKIETU :
    Młodzież          12.30 - 13.00
    Juniorzy I        13.00 - 13.30
   
    Seniorzy I       17.00 – 17.30 (orientacyjnie)
   
Seniorzy II      17.00 – 17.30 (orientacyjnie)

    ELIMINACJE :
    Młodzież - LA, Juniorzy I - ST 13.30

    GALA WIECZORNA (18.00) :
    Młodzież        - LA
    Juniorzy I      - ST
    Seniorzy I      - LA
    Seniorzy II     - LA

6. Prawo startu w Mistrzostwach mają pary, które :

   -  posiadają aktualne dane w Centralnej Bazie Danych PTT i licencję na 2011 rok oraz 
      przy rejestracji przedstawią książeczkę startową

   -  spełniają warunki uczestnictwa w Mistrzostwach Polski PTT zgodnie z Przepisami
      Sportowego Tańca 
Towarzyskiego (wyciąg z przepisów STT): ” W Mistrzostwach Polski
      na dany rok w stylach tanecznych
mogą uczestniczyć pary, które w okresie od poprzednich
      Mistrzostw Polski brały udział w turniejach niżej
wymienionej rangi przeprowadzonych
      w Polsce (podano minimalne ilości startów w każdym stylu):

   Juniorzy II :
     -  Grand Prix Polski x 4
     -  IDSF Open, IDSF International Open x0

   Młodzież :
     -  Grand Prix Polski x 4
     -  IDSF Open, IDSF International Open x0

   Dorośli LA:
     -  Grand Prix Polski x 2
     -  IDSF Open, IDSF International Open x 1

   Pary Juniorów I przechodzące w danym roku do kategorii Juniorów II są zwolnione ze
   spełnienia tego warunku. Pary Juniorów II przechodzące w danym roku do kategorii
   Młodzieży i Dorosłych muszą mieć spełniony warunek kategorii, w której brały udział
 
 w roku poprzednim (bez startu w turniejach IDSF). Pary Młodzieżowe, które chcą startować
   w Mistrzostwach Polski Dorosłych muszą spełnić warunek dotyczący kategorii Młodzież
   oraz zaliczyć 2 starty w turniejach IDSF par Dorosłych. Pary, które w kategorii Dorośli
   sklasyfikowane są w Rankingu IDSF na pozycji 1-50 w ostatnich trzech miesiącach
   poprzedzających Mistrzostwa Polski, są automatycznie zwolnione z powyższego warunku. 

 7. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest :

    -  przesłanie do 7 lutego 2011 roku (poniedziałek) - 19 dni przed terminem 
       Mistrzostw  Polski
-
listownie, faxem  lub pocztą elektroniczną (skan) na adres       
       organizatora
mp@ad-astra.org.pl dokładnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia
       wraz z kserokopią dowodu wpłaty
    -  wniesienie opłaty startowej na konto organizatora :

 Stowarzyszenie Społeczno Kulturalno Sportowe Ad-Astra
Aleja Piłsudskiego 75, 05-070 Sulejówek
Bank PKO SA I O/Sulejówku nr 31 1240 2148 1111 0010 1578 1106
z dopiskiem „MP Warszawa 2011, imię i nazwisko pary”

    Opłata startowa wniesiona do 7 lutego 2011 r. (poniedziałek) wynosi 40 zł od osoby.
   
Opłata wniesiona po 7 lutego 2011 r. wynosi 80 zł od osoby (decyduje data nadania
    wpłaty, jednak kwoty, które wpłyną na konto organizatora po 7 lutego,
muszą być
    potwierdzone dowodem ich nadania w wymaganym terminie
faxem  lub pocztą
    elektroniczną (skan), w przeciwnym razie zostaną potraktowane jako wpłaty po terminie
    i konieczna będzie dopłata w wysokości 40 zł od osoby)

    Zamknięcie list startowych 18 lutego 2011 r. (piątek) godz. 24.00. Brak karty zgłoszenia
    lub opłaty startowej na koncie organizatora w tym terminie uniemożliwia start pary w
    Mistrzostwach Polski.

    -  odebranie numeru startowego najpóźniej 1 godzinę przed rozpoczęciem rundy
       eliminacyjnej;
    -  organizatorzy przyjmują zgłoszenia par dokonane wyłącznie przez członków wspierających
       PTT,
kluby sportowe FTS i przesłane tylko na karcie zgłoszeń umieszczonej na oficjalnej
       stronie mistrzostw.
    -  organizatorzy nie wysyłają potwierdzeń przyjęcia par;
    -  lista startowa par jest publikowana na stronie internetowej Mistrzostw Polski

    Zgłoszenia on-line są wiążące tylko i wyłącznie wraz z przesłaniem karty zgłoszenia
    i kserokopii dowodu wpłaty - pobierz kartę zgłoszenia
doc, pdf.
    Przesłanie karty zgłoszenia i dowodu wpłaty stanowi podstawę do zarejestrowania
    pary na Liście Startowej Mistrzostw Polski.

    Członek wspierający PTT, klub sportowy FTS, który po terminie zgłoszeń decyduje
    się na wycofanie pary z udziału w Mistrzostwach, ma obowiązek o tym fakcie powiadomić
    pisemnie Organizatora MP.  W przypadku nie poinformowania Organizatora MP członek
    wspierający PTT, klub sportowy FTS ponosi koszty na rzecz organizatora, w wysokości 
    opłaty startowej pary wniesionej po terminie zgłoszeń -160zł. Zgłoszenie rezygnacji
    z udziału w Mistrzostwach Polski jest odnotowywane na stronie internetowej i w 
    dokumentacji Mistrzostw Polski z podaniem par i członków wspierających, 
    których sprawa dotyczy.

 8. Zwycięskie pary otrzymują tytuły :

    -  Mistrza Polski PTT i FTS w tańcach latynoamerykańskich w kategorii:
       
Seniorzy I, Seniorzy II - Dorośli, Młodzież na 2011 rok;
   
-  I-ego i II-ego Wicemistrza Polski PTT i FTS w tańcach latynoamerykańskich w kategorii:
      
Seniorzy I , Seniorzy II - Dorośli, Młodzież na 2011 rok
   
-  Mistrza Polski PTT i FTS w tańcach standardowych w kategorii:
  
    Juniorzy II, Juniorzy I   na 2011 rok
   
-  I-ego i II-ego Wicemistrza Polski PTT i FTS w tańcach standardowych w kategorii:
 
     Juniorzy II , Juniorzy I na 2011 rok

9. Nagrody :

    -  Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski PTT i FTS  otrzymują medale, puchary,
       dyplomy i upominki
    -  pozostałe pary finałowe otrzymują dyplomy i upominki
    -  wszystkie pary otrzymują dyplomy uczestnictwa
    -  członkowie wspierający par medalistów otrzymują puchary lub medale

10. Koszty :

    Koszty ubezpieczenia, przejazdu i ewentualnego noclegu par, pokrywają instytucje 
    delegujące lub sami zainteresowani.

11. W czasie Mistrzostw działają :

     Sędzia Główny (nie punktujący)

     Komisja Sędziowska:
13 osobowym składzie 

     Sędziowie rezerwowi :
   w 2 osobowym składzie

     Oficjalny Przedstawiciel PTT
: 1 osoba

     Komisja Skrutacyjna w min. 3 osobowym  składzie

     Konferansjerzy: Janusz Myka (Zamość)

     Kierownik Muzyczny: 

     Kierownik Mistrzostw: Wojciech Lesiak (Warszawa)

     Biuro Mistrzostw: Izabela Lesiak (Warszawa)

     Opieka Medyczna: Klinika Ruchu
  
12. Przebieg i sędziowanie Mistrzostw:

    -  w kategorii Dorosłych przeprowadza się rundę barażową (grupy zmienne),
       zalecana ilość par
typowanych w rundzie barażowej (6-10 par)
    -  w przypadku startu więcej niż 96 par, o przebiegu Mistrzostw decyduje Sędzia Główny
       w porozumieniu z Oficjalnym Przedstawicielem

   -   w 1/32, 1/16 finału pary tańczą w stałych grupach
   -   w 1/8, 1/4 i 1/2 finału pary tańczą w zmiennych grupach
   -   o ilości par i grup w poszczególnych rundach decyduje Sędzia Główny
   -   1/32 finału (stałe grupy)
   -   1/16 finału (stałe grupy)
   -   1/8 finału (4-6 zmiennych grup)
   -   1/4 finału (2-3 zmienne grupy)
   -   1/2 finału (2 zmienne grupy)
   -   finał (6 par)
   -   w Mistrzostwach Polski stosuje się zasadę przechodzenia do następnej rundy co najmniej
       50%
uczestniczących par ( do finału - typowanie 6 par)
   -   ogłoszenie par awansujących do następnej rundy odbywa się natychmiast po obliczeniu
        wyników
   -   finałowe prezentacje indywidualne (w kategorii Dorośli) odbywają się zgodnie z
       ustaleniami IDSF
na dany rok.Każda para indywidualnie 1 minutę, następnie wszystkie
       pary razem 1 minutę.
Obowiązujące tańce w 2011 r.: cha-cha, jive.
   -   typowania sędziów do zakończenia Mistrzostw są niejawne
   -   w rundzie finałowej sędziowanie jest niejawne;
   -   muzyka dla wszystkich grup jest jednakowa. We wszystkich rundach turnieju czas 
       
trwania utworów wynosi 1,5 minuty - 2 minut. W prezentacji indywidualnej 1 min.
       
Sędzia Główny zawsze może przedłużyć czas trwania utworu, jeśli uzna, że jest to
      
konieczne dla obiektywnej oceny tańca.
   -   długość przerwy między rundami danej kategorii powinna wynosić co
 
     najmniej 20 minut
   -   na Mistrzostwach Polski w kategorii Juniorzy I dopuszcza się możliwość rozegrania
       
turnieju w 2 blokach i zakończenie rywalizacji po godzinie 20.00

13. Pary w kategorii Dorośli, które w poprzednich Mistrzostwach Polski zakwalifikowały się do 

       1/2 finału rozpoczynają start od 1/8 finału.

14. Stroje i reklama na strojach tanecznych:

      Stroje zgodnie z Przepisami PTT.
      Reklama na strojach zgodnie z Przepisami PTT.


15. Filmowanie Mistrzostw jest dozwolone bez opłaty.

      Pary zgłaszające swój udział w Mistrzostwach wyrażają bezwarunkową i bezterminową
      zgodę na filmowanie
imprezy oraz na nieodpłatne wykorzystanie serwisu fotograficznego
      i filmowego dla potrzeb własnych organizatora.

16. W sprawach spornych 

      Decyduje Sędzia Główny Mistrzostw w porozumieniu z Oficjalnym Przedstawicielem PTT.

17. W sprawach techniczno-organizacyjnych

     Wszystkich uczestników Mistrzostw obowiązuje bezwzględne podporządkowanie
     się zaleceniom organizatorów.


18. Pozostałe informacje:

   -  organizator nie ubezpiecza par uczestniczących w turniejach i nie ponosi
      odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, za pojazdy zaparkowane
      wokół
obiektu oraz za rzeczy w nich pozostawione;
   -  wymiary parkietu: 16mx23m;
   -  bezwzględnie obowiązują ochraniacze obuwia tanecznego;

19. Adres korespondencyjny organizatorów Mistrzostw:

       Stowarzyszenie Społeczno Kulturalno Sportowe Ad-Astra,
      
Aleja Piłsudskiego 75,
       05-070 Sulejówek

20. Kontakt ws. Mistrzostw:

       Stowarzyszenie Społeczno Kulturalno Sportowe Ad-Astra,
       Aleja Piłsudskiego 75,
       05-070 Sulejówek

       Tel: 605 834 060; 505 182 430  
        e-mail: biuro@ad-astra.org.pl 

 Stowarzyszenie Społeczno Kulturalno Sportowe Ad Astra

NEWS

Bilety wstępu do Areny Ursynów

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na duże zainteresowanie możliwością wcześniejszego nabycia
biletów wstępu na trybuny do Areny Ursynów; informujemy, że od 12 lutego 2011 w ramach przedsprzedaży można nabyć bilety wstępu:

więcej


W trakcie Mistrzostw Polski zapraszamy do galerii handlowo - gastronomicznej

w holu wejściowym na trybuny zlokalizowana zostanie galeria handlowo - gastronomiczna. W części handlowej stoiska sponsorów.
Wspaniałe jedzenie dla wszystkich zapewnia firma cateringowa SIEKIERKA.
Pełen zestaw obiadowy w cenie 19 zł. Szczegółowe menu dostępne w pliku pdf

więcej


W czasie trwania turnieju zapraszamy do stoiska z artykułami tanecznymi MARABO.

Oferujemy wszystkie akcesoria taneczne: buty, materiały, ozdoby , moda męska i damska
Można zamówić towar i odebrać na stoisku w dniu imprezy

więcej


2011-02-01

Rezerwacja miejsc do stolików w Hali Arena Ursynów

Zgłoszenia rezerwacji miejsc do stolików przyjmowane są wyłącznie telefonicznie od godziny 18:00. Prosimy o zapoznanie się z układem stolików

więcej


2011-01-24

Formularz Rejestracji par On-Line

został udostępniony na stronie Mistrzostw Polski

więcej


2011-01-19

Zgłoszenia na Mistrzostwa Polski

Dostępny jest już dla wszystkich formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w Mistrzostwach Polski PTT i FTS.

więcej


 
 


Strony internetowe, serwery